۱۰ فرصت شغلی والکس در بخش کاریابی رویداد ۹ ژانویه

والکس با بیش از یک میلیون کاربر فعال یکی از حامیان رویداد ۹ ژانویه است که حدود پنج سال قبل تأسیس شده است. والکس برای این رویداد که مورخ ۱۹ و ۲۰ دی‌ماه برگزار می‌شود؛ فرصت‌های شغلی خود را اعلام کرده است تا به واسطه بخش کاریابی در روزهای رویداد به صورت مستقیم با کارجوها تعامل کند. همچنین کارجویان می‌توانند از طریق استندهای الکترونیکی تعبیه‌شده در محل رویداد، در لحظه رزومه خود را برای فرصت‌های شغلی موجود ارسال کنند.

Business Data Analyst

:key Responsibilities

Collect, interpret, and analyze vast quantities of data from diverse sources

Develop and manage databases, reports, and dashboards to track business performance

Detect trends and patterns in complex data sets, providing insights to guide business decisions

Present data-driven insights to stakeholders in a clear and compelling way

Collaborate with the business and IT teams to implement and optimize new business processes

Assist in the creation and implementation of data collection systems and strategies to optimize statistical efficiency and data quality

Work with cross-functional teams to define, design, and implement business solutions

Collaborate with management to establish departmental OKRs that align with the company’s strategic goals. Regularly monitor, report, and analyze performance against these OKRs

Develop and maintain key performance indicators (KPIs) and dashboards for product health. Analyze these metrics to understand product performance and identify areas of improvement

Participate in product strategy discussions, bringing a data-driven perspective to help shape future product features and enhancements

Design and implement A/B tests in coordination with the product team, analyze results, and provide recommendations based on findings

Facilitate regular product review sessions where key product metrics are presented, discussed, and actions are decided upon to improve product health

Assist in building financial models to forecast product growth and profitability, considering various scenarios and strategies

:Requirements

Bachelor’s degree in Statistics, Mathematics, Computer Science, Information Management, Economics, Business Administration, or related field

۳+ years of experience as a data analyst or in a related field

Proficiency with data analysis and visualization tools such as SQL, Excel, Python, Metabase, PowerBI, etc

Understanding of data warehousing, data cleaning, and other data management strategies

Strong problem-solving skills with an emphasis on product development and marketing

Excellent communication skills with the ability to present data in a simplistic manner

Familiarity with blockchain technology, cryptocurrency markets, and the financial industry is a plus

Big Data Engineer

:Responsibilities

Design and Implement Big Data Architectures: Develop robust, scalable, and high-performance big data architectures to meet the evolving needs of our data processing and analytics requirements.

Data Ingestion and Integration: Design and implement efficient data ingestion processes, ensuring the smooth integration of diverse datasets from various sources into our big data ecosystem.

Data Processing and Transformation: Implement data processing and transformation pipelines using technologies such as Apache Spark, Apache Flink, or similar frameworks to extract valuable insights from large datasets.

Optimization and Performance Tuning: Identify and implement optimization strategies to enhance the performance and efficiency of big data processing workflows, ensuring timely data delivery for analytics and reporting.

Data Security and Compliance: Implement and maintain data security measures, ensuring the confidentiality and integrity of sensitive information. Adhere to relevant compliance standards and regulations.

Collaboration with Cross-Functional Teams: Work closely with data scientists, analysts, and other stakeholders to understand data requirements and deliver effective data solutions that meet business objectives.

Monitoring and Maintenance: Develop and implement robust monitoring solutions to proactively identify and address issues within the big data infrastructure. Perform routine maintenance tasks to ensure system reliability.

Documentation: Create and maintain comprehensive documentation for all aspects of big data engineering processes, ensuring knowledge transfer and continuity.

:Requirements

Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science, Information Technology, or a related field

Proven experience as a Big Data Engineer or similar role

Proficiency in Python for developing robust, scalable, and high-performance big data solutions

Hands-on experience with big data technologies such as Apache Spark, Apache Kafka, Apache Iceberg, and related ecosystems using Python.

In-depth knowledge of data streaming and event-driven architecture using Kafka for real-time data processing

Experience with version control systems, particularly GitLab, for managing and tracking changes in the Python codebase and configurations

Proficiency in working with distributed query engines such as Trino (formerly PrestoSQL) for fast and interactive querying of data

Knowledge of containerization and orchestration tools, including Kubernetes, for deploying and managing scalable and resilient big data applications using Python

Expertise in working with object storage systems like MinIO for efficient and scalable storage of large datasets using Python

Strong SQL skills and expertise in working with relational and NoSQL databases using Python

Excellent problem-solving and analytical skills

Strong communication and collaboration skills

Business Process Management Developer (BPM)

:Responsibilities

Automate business processes and integrate them with other enterprise systems

Apply new and emerging technologies to the software development process

Collaborate with cross-technology teams to integrate BPM applications with enterprise systems, set up/deploy infrastructure and cloud environments, and ensure application security

Utilize BPMN2 to transition processes from physical to automated solutions and model processes when necessary.

Re-engineer and improve existing business processes

Translate requirements into technical specifications

Translate application requirements into web-based software solutions deployed to the Bizagi Work Portal using the Bizagi Suite (Modeler, Studio, and Engine), Microsoft SQL Server, and the Microsoft .NET Framework

Develop process applications using the Bizagi Studio tool, including process modeling, data modeling, form definition, business rule documentation, performer definition, interface integration, and other design, development, and deployment tasks.

Serve as a Subject Matter Expert (SME) regarding the design, development, and deployment of BPM-based process applications

Instruct and mentor the team on best practices for BPM development based on Bizagi’s established practices and the developer’s personal experience and knowledge

Develop and maintain the main portal for the organization

Perform other assigned duties as required

:Requirements

Strong foundation in computer science principles and programming concepts

Demonstrable experience in successfully implementing and maintaining at least 5 complex business process automation (BPA) solutions using Bizagi BPM, with evidence of continued use and positive impact on business operations.

Ability to perform requirements analysis for areas such as office automation, finance, and budgeting.

Familiar with C#, JavaScript, and SQL programming skills

Strong skills in configuration management, software integration, testing, and troubleshooting

Ability to provide effective solutions to identified problems in BPA solutions

Experience in developing complex web applications using .NET Framework, HTML, and scripting tools and libraries is an advantage.

Employee Experience Specialist

:Responsibilities

Measuring and tracking progress; analyzing feedback, insights, and consulting on action plans informed by data

Supporting employee ambassador program to help share positive stories internally and externally

Plan and deliver unique employee events and experiences for our employees

Develop and implement an annual calendar of events and corresponding budget

Use data to develop turnover mitigation strategies

Spread the positive vibe!

:Requirements

Experience in creating employee experience campaigns

Ability to operate with ambiguity

Excellent writing, technical writing, and editing skills

Experience working within an HR team

Must demonstrate initiative to proactively assess and resolve issues

Must be comfortable in small group presentations

FP&A (Financial Planning & Analysis) Expert

:Responsibilities

Provide FP&A finance support to the accounting teams related to planning, reporting, and metrics in a timely manner

Identify and understand business challenges; propose and create solutions

Partner directly with the finance team and central FP&A groups to collaborate on metrics, goals, and business reviews

Dive deeply into financial data and become a subject matter expert to provide additional insights

Create presentations that provide insightful analysis, identify required action items, and effectively frame decisions to be made

Identify and research variances to forecast, budget, and prior-year expenses, proactively identifying opportunities for improvement.•Develop and maintain effective relationships with business partners and cross-functional teams at all levels of the organization

:Requirements

Bachelor’s degree in finance or accounting or a related area

At least 2 years of experience in Management Reporting or FP&A

General knowledge of accounting/financial/operational principles

Experience developing financial reports and metrics

Strong Excel, Word, and PowerPoint skills

Interpersonal and communication skills with the ability to interact with various management levels Ability to manage multiple tasks and adapt to a changing, fast-paced environment

Smart Contract Developer ( Solidity )

contract Developer, You
Will learn to write production-level code in Solidity, Typescript, and YUL
Have Familiarity with creating efficient and optimized solutions to reduce gas usage
Facilitate the guiding of the proposed changes to the core Smart Contracts
Will integrate with a software development team and work closely with a technical project manager
Write well-documented, performant, clean, and re-usable Solidity code
Test and deploy smart contracts
Work with auditors to ensure the quality and security

:Requirements

۱+ years of professional experience working with solidity as a blockchain developer
۳+ years of professional experience as a developer
Being Proficient in Web3 (e.g., Web3.js, Web3.j, Ethers, Nethereum or Web3.py)
Understanding how Ethereum stores state and related data structures
EVM knowledge – opcodes etc
Solidity and knowledge of ABI
Strong understanding of object-oriented programming
Teamwork skills with a problem-solving attitude
A knack for writing clean, readable Code
Implementing automated testing platforms and unit tests
Familiarity with continuous integration
Passion for technology and knowledge
At least a BS degree in Computer Science or Engineering

Innovation Business Developer

Conduct market research to identify potential business opportunities and target markets

Develop and execute business development strategies to drive revenue growth

Collaborate with cross-functional teams to develop and refine value propositions tailored to target customers.

Attend industry events, conferences, and networking sessions to build industry connections and promote the company’s brand

Stay updated on industry trends, competitors, and market conditions to identify new opportunities and adapt strategies accordingly

Collaborate with the marketing team to develop and implement effective marketing campaigns and promotional activities

:Requirements

At least a Bachelor’s degree in business, marketing, or a related field (MBA especially in finance is preferred).

Proven track record in business development

Innovation & new business development experience is preferred

Prior involvement in startup businesses is preferred

Expertise or prior experience in the Blockchain or the cryptocurrency industry is considered a bonus

Prior experience in the fintech industry is a bonus

Product Manager

:Responsibilities

Design and execute experiments to test hypotheses and advance product development in a complex and rapidly evolving domain
Demonstrate proficiency with product management tools and agile software development methodologies
Excel in a growth-centric environment, adapting to changes with agility while maintaining alignment between the team and stakeholders with the product vision
Develop and communicate a clear product roadmap, simplifying intricate problems into actionable steps for execution
Collaborate with cross-functional teams to achieve roadmap milestones, ensuring that timelines are met and the final product is congruent with company objectives and customer expectations
Facilitate transparent and clear communication between technical and non-technical stakeholders to ensure product development and strategy are well-understood
Employ robust analytical skills to interpret data-driven insights and incorporate them into product strategy

In-depth understanding of the cryptocurrency exchange market
Proficient in growth hacking techniques and their application to product strategies
Requirements
Exceptional communication, presentation, and analytical abilities, with a knack for articulating design rationales and processes succinctly
۱-۳ years of experience in product management
A strong sense of ownership and responsibility

Python Backend Developer

:Requirements


۱+ year of experience with Python
Professional in at least with one of the frameworks (Django / Flask / FastApi)
Experienced in working with SQL and NO-SQL databases and related ORM’s
Worked with message brokers
Full lifecycle development experience
Good understanding of TDD method and testing tools
Good understanding of CI/CD pipelines
Experience in RESTful services and APIs
Extensive programming experience in server-side headless applications
No Problem with documentations
Familiarity with the following technologies will be considered an advantage : scrapy , scrapy , elastic search , scheduler frameworks
Benefits

Sales Manager

:Responsibilities

Develop and implement strategic sales plans to achieve company targets

Build and maintain relationships with key clients to drive sales and ensure customer satisfaction

Identify new business opportunities and strategically expand the company’s customer base

Analyze market trends and competitor activities to develop effective sales strategies

Ensure sales team maintains accurate records of all sales activities and client interactions

Collaborate with marketing and product development teams to align sales efforts with company objectives

:Requirements

Proven track record of success in sales management

Strong leadership and team management abilities

Excellent communication and interpersonal skills

Ability to develop and implement effective sales strategies

Demonstrated ability to build and maintain relationships with clients

Ability to analyze market trends and competitor activities

علاقه‌مندان به همکاری با والکس می‌توانند در رویداد ۹ ژانویه شرکت کرده و از نزدیک با مدیران این صرافی مذاکره کنند.  بلیت رویداد ۹ ژانویه از صفحه رویداد در ایوند قابل تهیه است.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *