فرصت‌های شغلی والکس در رویداد ۹ ژانویه

والکس؛ حامی رویداد ۹ ژانویه، فرصت‌های شغلی خود را برای بخش کاریابی این رویداد اعلام کرده است. رویداد ۹ ژانویه ۱۹ و ۲۰ دی‌ماه در شش بخش برگزار می‌شود و کاریابی یکی از بخش‌های آن است. در این بخش کارجویان می‌توانند به صورت مستقیم با مدیران تعامل و یا در لحظه‌رزومه خود را برای فرصت‌های شغلی موجود ارسال کنند.

WordPress Developer

Responsibilities:

Designing and implementing new features and functionality

Establishing and guiding the website’s architecture

Ensuring high performance and availability, and managing all technical aspects of the CMS

Helping formulate an effective, responsive design and turning it into a working theme and plugin.

:Requirements

Good understanding of front-end technologies, including HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery

Experience building user interfaces for websites and/or web applications

Experience designing and developing responsive design websites

Comfortable working with debugging tools like Firebug, Chrome Inspector, etc.

Ability to understand CSS changes and their ramifications to ensure consistent style across platforms and browsers

Ability to convert comprehensive layouts and wireframes into working HTML pages

Knowledge of how to interact with RESTful APIs and formats (JSON, XML)

Proficient understanding of code versioning tools {{such as Git, SVN, and Mercurial}}

Some understanding of PHP back-end development

Technical Product Manager

:Responsibilities

Guide product vision and feature roadmaps based on market analysis, user feedback, and business objectives

Distill complex technical concepts into intuitive user experiences and polished blockchain products

Monitor usage metrics and capture performance indicators to enable data-informed decisions

Manage relationships and collaborate seamlessly with globally distributed engineering teams

Communicate status, demonstrations, and product narratives effectively across executives and stakeholders

:Requirements

۳+ years of product management experience, preferably in fintech, crypto, or blockchain verticals

Technical degree in computer science, engineering, or relevant quantitative discipline

Demonstrated understanding of blockchain technologies and digital architectures

Ability to debug and discuss technical tradeoffs with engineering partners

Data-first mindset with hands-on experience leveraging analytics tools like SQL, Looker, etc

Excellent communication, presentation, and cross-functional leadership abilities

Creative problem-solver able to connect business needs to technical solutions

Experienced with OKR

English proficiency

Good familiarity with Jira

Technical Lead Golang

:Responsibilities


Lead a team of developers to design, build, and maintain Golang applications and services
Collaborate with product managers and business stakeholders to understand and define project requirements
Participate in the entire software development lifecycle, including planning, coding, testing, and deployment
Mentor junior developers, providing guidance and support to help them enhance their technical skills
Identify and address technical obstacles or bottlenecks, proactively finding solutions to ensure project success
Continuously improve team productivity and efficiency by implementing best practices and optimizing development processes
Conduct code reviews and provide constructive feedback to ensure code quality and maintainability

:Requirements

Extensive experience with Golang development, including strong knowledge of concurrency patterns, error handling, and best practices
Algorithmic Expertise
Chat & AI Models Expertise
Additional Considerations
Proven experience in leading a team of developers and managing software projects
Solid understanding of microservices architecture and API design principles
Proficiency in database technologies such as PostgreSQL or MySQL
Experience working with cloud platforms, preferably AWS or Google Cloud
Familiarity with containerization technologies like Docker and Kubernetes
Strong problem-solving and troubleshooting skills
Excellent verbal and written communication skills
tAbility to work in a fast-paced and collaborative environmen

Software Engineer – Backend

Responsibilities:

Design, develop, and maintain the backend systems that power our cross-border payment platf

Write clean, reliable, and maintainable code that is scalable and extensible

Participate in code reviews and provide constructive feedback to ensure the quality and maintainability of the codebase

Collaborate with cross-functional teams to deliver high-quality software products

Participate in the full software development life cycle from requirements gathering to deployment and maintenance

Troubleshoot and diagnose problems, and provide timely solutions to ensure system uptime

Keep up-to-date with the latest technologies and trends in backend development

Requirements:

You must have:

At least 2 years of experience as a backend developer

At least a BS degree in Computer Science or Engineering

Fair knowledge of algorithms and data structures

Intermediate proficiency in one backend programming language (Nodejs, Python, Go, .NET, RUST)

Good analytical and problem-solving skills

Superb organizational skills and keen attention to detail

Good communication and collaboration abilities

Implementing automated testing platforms and unit tests

Good to have:

Experience as a blockchain developer/researcher

Familiarity with continuous integration

A knack for writing clean, readable Code

Passion for learning blockchain technologies

Software Engineer (Blockchain Infrastructure)

:Requirements
You must have:

At least 2 years of experience as a blockchain developer/researcher.
Extensive Knowledge of cryptography and blockchain protocols.
Fair knowledge of algorithms and data structures.
Intermediate proficiency in one backend programming language (Nodejs, Python, Go).
Moderate experience in back-end development.
Good analytical and problem-solving skills.
Superb organizational skills and keen attention to detail.
Excellent communication and collaboration abilities.

Senior Talent Acquisition Specialist

:Responsibilities

Lead end-to-end recruitment process including sourcing, screening, interviewing, and selecting candidates for a wide range of positions

Develop and implement effective sourcing strategies to attract qualified candidates, including utilizing various job boards, social media platforms, and professional networks

Collaborate with hiring managers to understand their hiring needs and develop job descriptions and specifications

Conduct thorough interviews to assess candidates’ skills, qualifications, and cultural fit

Manage and oversee multiple job requisitions simultaneously, ensuring timely and effective communication with candidates and hiring managers

Utilize applicant tracking system to maintain accurate records, track progress, and generate reports on recruitment activities

Proactively build and maintain a pipeline of qualified candidates for future hiring needs

Requirements

Bachelor’s degree in Human Resources, Business Administration, or a related field

Minimum of 4 years of experience in talent acquisition, preferably within the financial services industry

Proven track record of successfully recruiting high-caliber candidates for diverse positions

Strong knowledge of various sourcing techniques and platforms, including LinkedIn, job boards, and professional networks

Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to build relationships with candidates and hiring managers

Proficient in applicant tracking systems and other recruitment tools

Strong organizational and time management skills, with the ability to prioritize and meet deadlines in a fast-paced environment

Senior DevOps Engineer

:Responsibilities

Create software deployment strategies that are essential for the successful deployment of software in the work environment

Support, troubleshoot, and analyze code on all three layers of the stack related to infrastructure, middleware, and continuous integration and delivery frameworks

Identify and implement data storage methods like clustering to improve the team’s performance

Identify issues in the production phase and system and implement monitoring solutions to overcome those issues

Conduct research, and tests, and execute new techniques that could be reused and applied to the software development project

Design, build, and optimize automation systems that help execute business web and data infrastructure platforms

Assist in designing and developing scaling strategies, automation scripts, and solutions to implement, streamline, and execute the software

Manage and develop continuous integration and deployment solutions

Maintain staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees

Stay abreast of industry trends and best practices

:Requirements

Minimum of 5 years of work experience as a Site Reliability Engineer, Infrastructure Engineer, SysAdmin, or similar roles

Strong problem-solving and analytical skills

Experience in the software development process and tools

Demonstrated knowledge in handling distributed data systems

Hands-on experience with DevOps techniques, building continuous integration solutions using Jenkins, Docker, and Git

Proficiency in one or more scripting languages: Bash, Python

Experience with Kubernetes, Docker, Helm

Experience with Infrastructure as Code, preferably Ansible

Experience with Monitoring Services

Experience with Logging Services: Opensearch, Fluentd

Hands-on experience in Database Administration (MySQL) and Backup/Recovery Solutions

Senior Go Backend Developer

Responsibilities:

Design, develop, debug, and maintain high-performance Go applications, ensuring their seamless integration with our financial services platform

Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features and enhancements

Optimize and refactor existing code to improve performance and maintainability

Identify and resolve complex technical issues and bugs

Write clear and concise technical documentation

Stay up-to-date with the latest industry trends and ensure the adoption of best practices

Mentor junior developers and contribute to their professional growth

Requirement:

Bachelor’s degree in Computer Science or a related field

At least 5 years of professional experience in software development, with a focus on Go

Strong knowledge of Go programming language and its ecosystem

Experience with building and maintaining high-traffic, scalable, and distributed systems

Proficiency in designing and implementing RESTful APIs

Familiarity with containerization technologies such as Docker and Kubernetes

Experience with relational databases (e.g., PostgreSQL) and NoSQL databases (e.g., MongoDB)

Understanding of version control systems, such as Git

Excellent problem-solving and analytical skills

Strong verbal and written communication skills

Ability to work independently as well as collaboratively in a team environment

Senior SEO Specialist

:Responsibilities

Create comprehensive reports highlighting key performance indicators (KPIs) and metrics

Develop and implement effective SEO strategies to improve search engine rankings and drive organic traffic

Conduct keyword research, optimize existing content, and identify growth opportunities

Collaborate with the development and Product teams to ensure SEO best practices are integrated into newly developed code and processes

Work closely with the editorial and marketing teams to incorporate SEO principles into content creation and programming

Establish a monthly content strategy and ensure quality control of articles, product description pages (PDP), and product listing pages (PLP)

Provide guidance to content creators on SEO techniques and ensure alignment with industry best practices

:Requirements

Basic knowledge of HTML, CSS, and familiarity with JavaScript

Experience working with JavaScript frameworks and WordPress frameworks

Proficiency in content marketing, including the ability to implement content production strategies and analyze relevant keywords

Strong analytical skills to analyze competitors, monitor site rankings, and improve rankings for various websites

Familiarity with tools such as Google Analytics, Google Search Console, Google Trends, and Google Tag Manager

Proficiency in utilizing SEO tools like Screaming Frog, Ahrefs, Moz, Similarweb, Semrush, etc

Ability to work with content management systems like WordPress

Experience with project management systems such as Trello

۳-۵ years of work experience in E-commerce and financial services sites is a must

Bachelor’s degree in Software, Marketing, Business, or a related field is preferred

Strong negotiation and meeting management skills

Excellent teamwork and collaboration abilities

Demonstrated commitment and responsibility in previous roles

Enthusiasm for learning and sharing knowledge about SEO

Proven capacity to work independently, manage projects, and meet deadlines effectively

Senior Software Engineer (PHP)

:Responsibilities

Participate in the entire application lifecycle, focusing on coding and debugging

Write clean code to develop functional web applications

Troubleshoot and debug applications

Manage cutting-edge technologies to improve legacy applications

Collaborate with Front-end developers to integrate user-facing elements with server side logic

Gather and address technical and design requirements

Build reusable code and libraries for future use

Liaise with developers, designers and system administrators to identify new features

Follow emerging technologies

Requirements

At least 4 years of experience as a Software Developer

PHP & Laravel

Redis

MySQL

OOP and Design Patterns

Git (Source Control)

:Requirements

Strong experience in PHP development and proficiency in JavaScript, HTML, and CSS

Experience with PHP frameworks like Laravel, Symfony, or CodeIgniter

Knowledge of relational databases like MySQL

Understanding of MVC architecture and familiarity with software development principles

Excellent problem-solving and debugging skills

Ability to work well in a team environment and strong communication skills

Bachelor’s degree in Computer Science or a related field

Senior Software Engineer Golang

:Responsibilities


Design, develop, and maintain high-performance Golang applications and services
Collaborate with product managers, designers, and other stakeholders to define project requirements and scope
Participate in code reviews, ensuring code quality, best practices, and maintainability
Identify and address technical challenges or bottlenecks, proactively finding solutions
Optimize performance and scalability of software applications
Mentor and provide guidance to junior engineers, promoting technical growth within the team
Stay up-to-date with the latest industry trends and technologies, continuously enhancing your skills
:Requirements
Strong experience in software development using Golang
Proficiency in designing and developing scalable and high-performance applications
Experience with microservices architecture and relevant frameworks (e.g., Gin, Echo)
Knowledge of containerization technologies such as Docker and orchestration tools like Kubernetes
Experience with relational and NoSQL databases (e.g., PostgreSQL, MongoDB)
Familiarity with message queuing systems (e.g., RabbitMQ, Kafka)
Knowledge of CI/CD pipelines and relevant tools (e.g., Jenkins, GitLab CI)
Strong problem-solving and analytical skills
Excellent communication and collaboration abilities
Bachelor’s degree in Computer Science, Engineering, or a related fiel

Senior Talent Acquisition Specialist

:Responsibilities
Lead end-to-end recruitment process including sourcing, screening, interviewing, and selecting candidates for a wide range of positions
Develop and implement effective sourcing strategies to attract qualified candidates, including utilizing various job boards, social media platforms, and professional networks
Collaborate with hiring managers to understand their hiring needs and develop job descriptions and specifications
Conduct thorough interviews to assess candidates’ skills, qualifications, and cultural fit
Manage and oversee multiple job requisitions simultaneously, ensuring timely and effective communication with candidates and hiring managers
Utilize applicant tracking system to maintain accurate records, track progress, and generate reports on recruitment activities
Proactively build and maintain a pipeline of qualified candidates for future hiring needs
:Requirements
Bachelor’s degree in Human Resources, Business Administration, or a related field
Minimum of 4 years of experience in talent acquisition, preferably within the financial services industry
Proven track record of successfully recruiting high-caliber candidates for diverse positions
Strong knowledge of various sourcing techniques and platforms, including LinkedIn, job boards, and professional networks
Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to build relationships with candidates and hiring managers
Proficient in applicant tracking systems and other recruitment tools
Strong organizational and time management skills, with the ability to prioritize and meet deadlines in a fast-paced environment

Brand Manager

علاقه‌مندان به همکاری با والکس می‌توانند در رویداد ۹ ژانویه شرکت کرده و از نزدیک با مدیران این صرافی مذاکره کنند.  بلیت رویداد ۹ ژانویه از صفحه رویداد در ایوند قابل تهیه است.


دیدگاه‌ها

یک پاسخ به “فرصت‌های شغلی والکس در رویداد ۹ ژانویه”

  1. […] اعلام والکس، این صرافی در رویداد ۹ ژانویه بیش از ۲۰ فرصت شغلی برای […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *